تبلیغات
اعضای نگین غرب - قرارداد سه جانبه موسسه...


بسمه تعالی

 

 

به تاریخ سی ام تیر ماه 1388 در وقت اداری شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت به تصدی اینجانب امضاء كننده متن ذیل تشكیل پرونده اتهامی آقای غلامرضا فروغی مدیرعامل شركت انبوه سازان شفق – نگین غرب – تحت نظر است به گزارش دفتر از میان بیش از چهل فقره نامه و تقاضای ارسالی به بانك های دولتی و خصوصی ، موسسات اعتباری و مالی ، بنیادهای تعاون و تعاونی های مسكن جهت مساعدت و همكاری با این بازپرسی در جهت حل مشكل مردم شریف و پیش خریداران واحدهای مسكونی و تجاری نگین غرب صرفاً شركت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران وابسته به موسسه اعتباری توسعه طی شرحی به شماره 88157 مورخ 23/4/88 برای نوبت سوم تحت شرایطی خاص اعلام آمادگی نموده است و دیگر مبادی مربوطه با رعایت انتظار كافی پاسخ این شعبه را نداده اند لذا این بازپرسی ضمن تقدیر از مسئولان آن شركت از مدیریت محترم عامل شركت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران دعوت به عمل آورده تا جهت انجام توافقات لازم حاضر گردد كه اكنون جناب آقای مهندس خلیل خلیل زاده به عنوان مدیرعامل آن شركت در این بازپرسی حضور دارد متهم غلامرضا فروغی نیز از زندان اوین در معیت ماموران مراقب اعزام شده و حضور دارد ، نمایندگان معتمد متهم نیز به نام های سید محمدعلی سجادی ، عباس اكبری و حسین جالینوس حضور دارند بدواً متهم غلامرضا فروغی اظهار داشت توجهاً به پیشنهاد مناسب و خوب آقای مهندس خلیل خلیل زاده خواهشمندم هرچه سریعتر نسبت به عقد توافق نهایی با ایشان اقدام گردد و این جانب نیز حاضرم كلیه املاك خود را در اختیار ایشان قرار دهم تا با مدیریت وی و نظارت بازپرسی مسائل هرچه سریعتر حل گردد لذا این بازپرسی صرف نظر از تقاضای متهم و به لحاظ اینكه پیشنهاد شركت مذكور در بر گیرنده مختلف پیش خریداران شاكی می باشد و تقریباً جامع تمامی جهات مد نظر مردم شریف و این شعبه بازپرسی است به شرح ذیل اقدام به عقد توافق نامه می نماید :

 

 

((طرفین قرارداد))

1-   طرفین قرارداد عبارت خواهند بود از شركت انبوه سازان شفق – نگین غرب – به مدیریت عاملی آقای غلامرضا فروغی و شركت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران به نمایندگی آقای خلیل خلیل زاده از طرف دیگر .

2-   افراد مشمول این قرارداد عبارت خواهند بود از اعضاء تعیین واحد شده توسط شركت انبوه سازان شفق و همچنین اعضاء تعیین واحد نشده – بلاتكلیف – آن شركت اعم از اینكه طرح شكایت نموده اند یا ننموده اند به شرط آنكه با مراجعه به شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت در زمان اعلامی نسبت به ارائه تقاضای كتبی خود به شرح آتی مبادرت نمایند .

3-   اعضاء و شكاتی كه نسبت به تحویل تقاضای كتبی خود به شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت در زمان معین كه بعداً اطلاع رسانی خواهد شد اقدام ننمایند می بایست بعداً با مراجعه به محاكم حقوقی و از طریق طرح دعوی حقوقی نسبت به احقاق حقوق مالی خود مبادرت نمایند مگر اینكه برای عدم مراجعه خود دلیل موجه ارائه نموده و آن دلیل مورد تایید این بازپرسی قرار گیرد .

 

((موضوع قرارداد))

4-   موضوع قرارداد عبارت خواهد بود از بررسی و تسویه حساب كامل حقوق مالی شكات و مال باختگان طی شرح اعلامی از سوی هیات كارشناسان رسمی دادگستری كه به شماره 88549/ه مورخ 19/3/88 در قالب یك صورت مجلس شش صفحه ای به انضمام 236 صفحه جدول نحوه محاسبه حقوق مالی اعضاء واصل شده است به اضافه تكمیل پروژه های نیمه تمام شركت انبوه سازان شفق كه جمعاً شش پروژه را شامل شده وتوسط متهم طی یك برگ تحویل این بازپرسی گردیده است ظرف مهلت تعیین شده توسط هیات كارشناسان رسمی دادگستری و تحویل آن واحدهای مسكونی و تجاری به اعضاء تعیین واحد شده براساس همان مشخصات فنی و ثمن تعیین شده در قرارداد بدوی كه میان عضو و شركت انبوه سازان شفق تنظیم شده است .

5-   كلیه املاك شركت انبوه سازان شفق و شخص متهم غلامرضا فروغی كه در شش گروه تنظیم شده است – گروه اول 415 شماره و 10 صفحه ، گروه دوم 137 شماره و 4 صفحه ، گروه سوم 242 شماره و 6 صفحه ، گروه چهارم 37 شماره و یك برگ ، گروه پنجم 36 شماره و یك برگ ، گروه ششم 86 شماره و 2 صفحه – در قبال انجام بند چهارم این قرارداد به نام شركت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر با معرفی آن شركت منتقل می گردد .

6-   جهت عملیاتی شدن بند پنجم این قرارداد بدواً كلیه املاك مورد نظر مورد نظر بند پنجم در رهن موسسه اعتباری توسعه به عنوان امین شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت درامده و سپس به ازاء پیشرفت قرارداد با تقاضای شركت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران و تصویب شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت طی نامه ای رسمی از سوی این بازپرسی ملك مورد تقاضا از رهن موسسه اعتباری توسعه خارج و به نام شخص موردنظر منتقل خواهد شد .

7-   به منظور روشن شدن تمامی زوایای قرارداد و مشخص شدن املاك متهم ، اسامی افراد بلاتكلیف و تعیین واحد شده و همچنین میزان حقوق مالی هریك از اعضاء تمامی اسناد مربوطه می بایست به امضاء طرفین قرارداد و شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت برسد به عبارت دیگر لیست املاك متهم به اضافه دیون متهم به اعضاء و همچنین اسامی افراد تعیین واحد شده به امضاء آنها خواهد رسید .

 

 

 

((مدت قرارداد))

8-   مدت این قرارداد تا پایان عملیات ساختمانی پروژه های نیمه تمام شركت انبوه سازان شفق توسط شركت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران و همچنین اتمام كامل بررسی و تسویه حقوق مالی اعضاء بلاتكلیف به شرح پیش گفته خواهد بود .

9-   جهت ارزش گذاری املاك متهم و شركت انبوه سازان شفق یك گروه كارشناسی رسمی دادگستری متشكل از یك كارشناس با معرفی طرف اول قرارداد ، یك كارشناس با معرفی طرف دوم قرارداد و یك كارشناس با معرفی شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت تعیین خواهند شد تا ظرف مهلت حد اكثر پانزده روز نسبت به ارزیابی املاك وی مبادرت و نظر خود را به شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت اعلام نمایند ضمناً یك گروه كارشناسی نیز به همان نحو فوق تعیین خواهد گردید تا ضمن بازرسی و معاینه محل پروژه های نیمه تمام شركت انبوه سازان شفق نسبت به اظهار نظر در خصوص میزان احتمالی هزینه های مورد نیاز جهت تكمیل و تحویل آن پروژه ها به اعضاء و همچنین مدت زمان لازم برای این مهم اقدام نمایند بدیهی است در اعلام نظر هیات كارشناسی نظر اكثریت – دو نفر از كارشناسان – ملاك عمل خواهد بود .                                                                                                                               

10- همزمان با اعلام نظر هیات كارشناسان رسمی دادگستری موضوع بند سابق كارگاه های ساختمانی شركت انبوه سازان شفق – نگین غرب – تحویل شركت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران خواهد شد تا نسبت به آغاز عملیات ساختمانی مبادرت نماید .

 

((سایر شرایط قرارداد))

11- دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسهیلات بانكی به میزان 400 میلیارد تومان به نام شركت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران و برای آن شركت با نرخ سود بانكی حد اكثر 10 درصد و مهلت بازپرداخت 4 ساله از طریق بانك مركزی با سپردن وثایق ملكی شركت انبوه سازان شفق و تعهد بازپرداخت شركت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران اخذ و در اختیار آنها قرار دهد . 

12- چنانچه بنابر مقررات پولی و بانكی اعطاء تسهیلات فوق به شركت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران ممكن نباشد این تسهیلات با همان شرایط پیش گفته به نام موسسه اعتباری توسعه اخذ خواهد شد .

13- دادسرای عمومی و انقلاب تهران تمامی سعی و تلاش خود را در اجرائی نمودن طرح پیشنهادی شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت به استانداری تهران خصوصاً اخذ تراكم به میزان حداقل 2 میلیون متر مربع و تغییر كاربری املاك فاقد كاربری شركت انبوه سازان شفق در اسرع وقت به عمل خواهد آورد تا میزان دارائیهای آن شركت كه در اصل متعلق به مردم شریف و شكات مال باخته است به سقف حداقل یك هزار میلیارد تومان مورد تقاضای شركت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران برسد .

14- نظر به اینكه تعدادی از شكات با مراجعات مكرر خود به این شعبه بازپرسی خواستار تحویل آپارتمان با شرایط قرارداد اولیه خود شده اند این موضوع نیز به شركت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران پیشنهاد گردید و ایشان نیز در راستای تسهیل رضایت مردم شریف به عنوان ولی نعمت كارگزاران این نظام مقدس پذیرفتند تا ظرف مهلت 20 ماه پس از اخذ تسهیلات بانكی با همان شرایط و مشخصات فنی و ثمن معامله قبلی موضوع قرارداد را انجام داده و پس از تكمیل نسبت به تحویل آپارتمان به اعضاء متقاضی اقدام نمایند ضمن اینكه به جهت مساعدت در احوال اعضاء ماهانه مبلغ پانصد هزار تومان نیز به عنوان كمك هزینه اجاره مسكن به چنین عضوهائی تعلق خواهد گرفت .

 

 

((ضمانت اجرای قرارداد))

15- چنانچه شركت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران در مدت زمان تعیین شده توسط كارشناسان رسمی دادگستری موضوع بند نهم این قرارداد یا پس از بیست ماه از آغاز عملیات ساختمانی موضوع بند چهاردهم قرارداد نتواند به تعهدات خود در تكمیل و تحویل واحد های مسكونی و تجاری مبادرت نماید در سال اول ماهانه مبلغ پانصد هزار تومان و در سال های آتی به ترتیب یك میلیون تومان ، دو میلیون تومان و ... جریمه خسارت تاخیر انجام تعهد به هر عضو خواهد پرداخت – البته با توجه به تخصص و تجربه كافی شركت انشاء اله چنین شرطی هرگز عملیاتی نخواهد شد .

16- در مورد اعضاء متقاضی دریافت وجه نیز چنانچه شركت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران كه متعهد خواهد بود مطالبات مال باختگان را ظرف مهلت یك سال از طریق صدور چك و حد اقل از سه ماه پس از تصویب اعطاء تسهیلات بانكی پرداخت نماید نتواند وجه چك یا ضمانت نامه بانكی صادره را پرداخت نماید به صورت روزشمار بیست درصد خسارت تاخیر ایفای تعهد خواهد پرداخت – توضیح اینكه صادركننده چك یا ضمانت نامه بانكی باید حد اكثر ظرف مهلت یك ماه از تاریخ تصویب اعطاء تسهیلات بانكی كلیه توافقات لازم را با اعضاء مشمول این قرارداد جهت تحویل چك به آنها صورت دهد .

17- تاریخ سررسید چك یا ضمانت نامه بانكی براساس اولویت تاریخ قرارداد اعضاء و طی لیست اعلامی از سوی شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت خواهد بود .

18- اعضاء مال باخته مجاز خواهند بود به هر نحو دیگری كه مورد توافق شركت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران باشد با آن شركت توافق نموده و مراتب را به صورت كتبی به این شعبه اعلام نمایند بدیهی است آن شركت نیز می بایست سازمان لازم جهت این مهم را طراحی و اعلام نماید .

19- هرگونه توافق ، قرارداد و ... توسط طرفین این قرارداد تحت عنوان متهم یا ... به شرط اطلاع و استیذان از این شعبه به نحوی كه به اساس و اركان این قرارداد ضرری نرساند معتبر خواهد بود .

20- نظارت عالیه بر حسن اجرای این قرارداد بر عهده دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران خواهد بود كه این مهم را شخصاً یا توسط شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت به انجام خواهند رسانید و هرگونه رفع ابهام از مفاد این قرارداد توسط ایشان صورت خواهد پذیرفت .

21- در صورت ایجاد اختلاف میان طرفین قرارداد موضوع به هیات سه نفره ای متشكل از نمایندگان طرفین و دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاء و نظر اكثریت قاطع دعوی خواهد بود .

22- این قرارداد در بیست و دو بند و هفت صفحه تنظیم و به امضاء طرفین رسید كه البته زمان اجرای این قرارداد پس از تصویب نهایی اعطاء تسهیلات موضوع بند یازدهم این قرارداد توسط شورای پول و اعتبار بانك مركزی خواهد بود .     ((والسلام))