تبلیغات
اعضای نگین غرب - مکاتبات مهم دادسری ویژه امنیت با بانک مرکزی

  

 

 متن دستور دادستان کل کشور یه رئیس دفترشان مندرج در هامش نامه در پاسخ به ریئس کل بانک مرکزی به دادستان وقت تهران:

جناب آقای صارمی با آقای دکتر بهمنی رئیس بانک مرکزی حضوری صحبت شد وگفت ما در رابطه با نامه آقای دری مشکل نداریم وخودمان مسائل را طبق ضوابط بانک مرکزی پیگیری می نماییم