تبلیغات
اعضای نگین غرب - نامه شکات به دادستان حدید تهران
                باسمه تعالی                                   تاریخ : 14/6/1388

دادستان عمومی و انقلاب تهران                                    

جناب آقای عباس جعفری دولت آبادی

سلام علیکم ؛

          احتراما" ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و همکاران دردرگاه حق تعالی ؛ و همچنین ابرازخوشوقتی  ازحسن انتصاب حضرتعالی به سمت دادستان پایتخت ، بدینوسیله باپوزش از تصدیع اوقات آن مقام محترم ،اهم دشواریها و انتظارات عامه شاکیان پرونده موسوم به "شفق و نگین غرب" که به خطا "سلطان وثیقه" لقب گرفته را ، بشرح آتی باستحضارمبارک میرساند:

نگاهی به سیرتحولات پرونده اتهامات سنگین غلامرضا فروغی ازتاریخ 30/9/1385یعنی از زمان دستگیری اولیه متهم تاکنون، گویای آن است که این پرونده علاوه بردارا بودن ویژگی"ملی" توانسته است دوخصیصه دیگر را درطول دوسال و9ماه کارپرفراز ونشیب قضائی بتدریج از آن خود سازد  یعنی"دست به دست شدن" و "لاینحل ماندن" پرونده .

مهمترین دلیل این مدعا احاله پرونده از اوائل بهمن ماه سال گذشته ازنهاد دادگستری به نهاد دادستانی درپی نافرجام ماندن "طرح دادگستری" بود. طرحی که به رغم وعده های فراوان به شاکیان ازسوی اعضای "هیات منتخب ریاست قوه قضائیه"(وقت) و بازپرسان ویژه (وقت) ، متاسفانه بدلیل ساختار نامناسب ( یعنی مغایرت  قانونی مفاد صورتجلسه مورخ 27/1/87 ) از یکسو، وضعفهای آشکاردرمدیریت وقت پرونده ازسوئی دیگر، نتوانست منویات ریاست پیشین قوه و انتظارات به حق شاکیان مظلوم را برآورده سازد. شاکیانی که درطی 8 سال دربدری ، هرازگاهی خبرفوت یا سکته یکی ازآنان به گوش میرسده و این ضایعات براساس برخی یافته های آماری  بترتیب 63 مورد مرگ و 47 مورد سکته را شامل شده که آمارمجموع آنها عددی سه رقمی را بهمراه حقایقی تلخ و گزنده به ما و به شما یادآورمیگردد ...

متاسفانه دراثردست ودلبازی مفرط مقامات وقت دادگستری تهران دراعطای مهلت های پی درپی به متهم (تامقطع 27/8/87) ،این مفسد ازخدابی خبربه خود اجازه داد ازبسیاری ازاعضاء تحت عنوان "تعیین واحد" وجوه سنگینی را وصول نماید، بخشی از اموالش را با اجازه یا بی اجازه مقامات بفروش برساند ، از8 فقره حسابهای بانکی خود و شرکا و شرکتهایش با مجوزکتبی بازپرس ویژه وقت رفع مسدودی نماید وحتی تااواخرسال 1387 آزادنه اقدام به پیش فروش واحد به هزاران پیش خریدارجدید بنماید . بدین ترتیب ناخواسته ودرسایه برخی تعلل ها ومسامحه کاریها که درخصوص برخی از دانه درشتها مسبوق به سابقه نیز بود ، دامنه ظلم و اجحاف متهم درحق شاکیان گسترده ترشد تاجائیکه یکی از اعضا برای پرداخت بموقع اقساط جدید خود دست به فروش یکی ازکلیه های خود میزند و زنی شوی مرده ، ناچار ازواریز کل مبلغ دیه فوت همسرمتوفای خود درحلقوم فروغی ملعون می گردد تا شاید با ایفای تعهدات خود تحت نظردستگاه قضائی ، صاحب یک سرپناه درحد آولونک گردند اما دریغ و افسوس ازتحویل حتی یک واحد مسکونی به شاکیان درطول دوسال تلاش دستگاه قضائی ودوران طلائی که متهم درآن ازآزادی کامل و اختیارعمل مطلق برخورداربود.

با این اوصاف ، حضرت آیت ا... شاهرودی با اطلاع ازنارضایتی گسترده شاکیان از روند رسیدگی به پرونده نهایتا" دراوائل بهمن ماه سال گذشته (1387) با ابلاغی ویژه

ویژه پرونده بوده اند تا آنکه پس از انقضای3ماه فرجه زمانی موعود ، ناباورانه اززبان دادستان محترم وقت اخبار ناگواری را شنیدند :

خبرکشف یک "اشتباه بزرگ" ازناحیه بازپرس و کارشناسان سابق (دربرآورد غلط ارزش وثیقه 140میلیارد تومانی متهمان به ارزش غیرواقعی700میلیاردتومان) و نیزوقوع یک "فساد تازه" با تبانی متهم و همدستانش درطول همین 3 ماه ( دراختفای بخش مهم و ارزشمندی از اموال وزمینهای موجود) که این موارد و موانع ، متاسفانه زمان اجرای طرح کارشناسانه دادستان وقت را تاامروز به تعویق انداخته است هرچند ایشان اطمینان دادند که "ترازی که منفی بود ، مثبت شده وجای هیچ نگرانی نیست".

باری ، چندی نگذشت که این اخبارتاسف بارو نگران کننده جای خودرا به خبری امیدبخش داد و آن انعقاد قرارداد مورخ 30/4/88 فیمابین شرکت متهم و شرکتی وابسته به موسسه اعتباری توسعه بود. قراردادی با نگاهی فرابخشی و کارشناسانه به حقوق کلیه بخشهای شاکیان اعم از تعیین واحدشده یا بلاتکلیف که اجرای صحیح مفاد آن توام با نظارت نهاد دادستانی تهران ، قادراست به مثابه یک بسته جامع حقوق کلیه ذینفعان پرونده را استیفاء نموده و نهایتا" با جلب رضایت از شکات ، مهر پایان عادلانه ای را براین پرونده ملی (البته  ازبعد اتهام کلاهبرداری) بگذارد. اما درآستانه اجرائی شدن قرارداد ، این باریک "سوءتفاهم بزرگ" گریبان پرونده راگرفت. پیگیریهای اخیر شاکیان حاکی از آن است که علت توقف یکماهه اخیرپرونده درراهروهای شورای پول و اعتبار وبانک مرکزی ، سوء تفاهم دیگری بوده که ظاهرا" ازسوی یک "مقام قضائی مافوق" درآستانه تغییرات جاری در قوه قضائیه پیش آمده و بنوبه خود بردامنه نگرانیهای شاکیان افزوده است.دراین خصوص نیز قاضی مرتضوی دوروز پیش از تغییر سمت قضائی خود، وعده محکمی را دال برحل این مشکل درظرف یکی دوهفته به شاکیان مضطرب پرونده داده اند که از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست.

یادآورمیشود با صدور کیفرخواست و تقاضای اعدام برای متهم اصلی پرونده از سوی دادستان وقت تهران با اتهام "اخلال درنظام اقتصادی کشور" ، کارگزاران وعوامل متهم اصلی پرونده که دادستان محترم وقت بدرستی ازآنان بعنوان"عمله و اکره متهمان" یاد نموده اند، قصد ترغیب شاکیان ناآگاه به درخواست آزدای فروغی برای تامین خواسته شکات و حل و فصل پرونده را دارند که میدان یافتن چنین جریاناتی مستقیما" اعتبارعمومی و اعتمادعامه شاکیان به دستگاه شریف قضائی را خدشه دارمیسازد. برای تشحیذ ذهن آن مقام یادآورمیشود که این معدود اعضای بازیخورده قصد دارند با معرفی فروغی مفسد بعنوان" انبوه ساز کارآفرین و نمونه کشورکه ناخواسته درگیر بحران شده" ، زمینه آزادی و فساد مجدد متهم را فراهم نموده و ذهن مردم و دستگاه قضائی را ازمسیراجرای عدالت که مجازات متهم مفسد و تبهکاری چون فروغی جزئی از آن است، منحرف سازند ولذا عملکرد این افراد نیزنباید ازنظرمقامات محترم مسئول پرونده دوربماند.

درخاتمه باعنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه صریح و قاطع با مفاسد اقتصادی و اعتقاد حضرتعالی به عدم وجود "مفسدان ِ خوب " و همچنین ضرورت مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی درجامعه ، باستحضار میرساند کمترین تقاضای شاکیان از حضرتعالی  بعنوان مدعی العموم پایتخت ام القرای جهان اسلام ، (باتوجه به طی برخی ازمقدمات قرارداد نظیرطرح موضوع در شورای تامین استان و موافقت با اخذ تراکم برای زمینهای موجود و کسب نظرمساعد ریاست محترم جمهوری جهت تسهیلات موضوع قرارداد) ، ادامه بی وقفه تلاشهای دادستان پیشین تهران و بازپرس پرونده درراستای عملیاتی ساختن مفاد قرارداد مورخ 30/4/1388 و دستور رفع فوری کلیه موانع و سوء تفاهمات موجود با نظارت نهاد دادستانی بترتیب مقرر میباشد.  پیشاپیش موفقیت حضرتعالی را در سنگرجدید خدمت به اسلام و مسلمین ، برای تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی دردهه "پیشرفت وعدالت" واحقاق هرچه سریعترحقوق خود را آرزومندیم / انشاء ا...  

و من ا .... التوفیق

نمایندگان شاکیان تعیین واحد شده و بلاتکلیف پروژه نگین غرب