نگاه رسانه ای و"بازتعریف" مطالبات ما

توجه و انعکاس ابعاد پرونده های بزرگ و  ملی نظیر مفاسدکلان اقتصادی درمطبوعات و  رسانه های عمومی، هم بلحاظ آگاهی جامعه و هم بلحاظ جلب توجه مقامات مسئول، اگر نگوئیم یک وظیفه رسانه ای یاضرورت انکارناپذیراست، بی شک باتوجه به جو سکوت وسانسور شدید خبری حاکم بر این قبیل قضایا وبطور اخص در مورداین  پرونده  که ملی خوانده شده ،لااقل امری ضرور وتا حدی التیام بخش و مفید بحال  مردمی است  که  نادیده انگاشتن حقشان را ناامیدانه به نظاره نشسته اند.

افشای ابعاد پیچیده پرونده شبکه فساد اقتصادی و کلاهبرداری گسترده باند مفسد فروغی و شرکاء در زمینه زمین و مسکن درکشور هم که به پرونده "سلطان وثیقه"شهرت یافته، میتوانست موضوع گزارش جذاب و خواندنی روزنامه وطن امروز (به مدیرمسئولی مهردادبذرپاش- مدیرعامل گروه خودروسازی سایپاو از نزدیکان و مشاوران رئیس جمهور) باشدکه متاسفانه گزارش منتشره در شماره سه شنبه 30/4/88 این انتظار مخاطبان واقعی را برآورده نمی سازد.

 ضمن قدردانی ازتوجه روزنامه و لطف دست اندکاران آن که خواسته اند تسلی خاطری را برای مالباختگان پرونده فراهم سازند، متاسفانه گزارش مزبور ازحیث شکلی و قالب ژورنالیستی(عدم استفاده ازتیتر های مناسب ، شیوه نگارش و غیره...) گزارشی کلیشه ای و تا حدی ضعیف بنظر میرسد.

اما از حیث محتوائی و بعنوان یکی از اجزای اصلی گزارشاتی بااین ابعادودرجه اهمیت، باید اظهارات اگرنگوئیم نهاد ریاست جمهوری و دادستان تهران ، دست کم نظرات بازپرس پرونده (که درگزارش به صراحت از نام ایشان یادشده) در باره خواسته تجمع کنندگان اخذ و در ابعاد گستره تری منعکس می شد که جای خالی آن در قالب کیفی گزارش مذکور بوضوح بچشم می خورد. بنظر میرسد دوهفته وقت (ازتاریخ تجمع 13/4/88 تا روزانتشارگزارش) کافی بود تابا تماس و ملاقات و مصاحبه گزارشگر با مقامات مسئول، نیمه خالی گزارش روزنامه وطن امروز پر شودو گزارش جذاب و کامل و موثرتری ازآب دربیایدکه چنین نشده است.

با تمام این تفاصیل همچنان معتقدیم که این امکان از روزنامه گرفته نشده و هنوز باپیگیری موضوع ، امکان اخذ نظرمقامات و رفع این نقیصه در آتی و شاید قسمت های بعدی گزارش وجوددارد .

 نکته دیگر اینکه درگزارش روزنامه وطن امروزبه اظهارات دوسه نفراز شاکیان نیز استنادشده که ظاهرا"اطلاعات دقیق و کاملی ازچزئیات پرونده نداشته ودرست درهمین راستا نخواسته ویا نتوانسته اند تا مطالبات مشخص شکات را بطور صریح عنوان کنند.این گفتگو یا مصاحبه میتوانست با تعدادبیشتر یا حتی افراد مطلع تری از شاکیان انجام شودکه چنین نشده است. همینجاوصرفا من باب تذکر ، عنایت اعضای محترم هیئت مدیره انجمن نگین غرب بعنوان مطلعین ونمایندگان پیش خریداران را به توجه ویژه به رسانه های عمومی که درسطوح نسبتا گسترده تری میتواند به انعکاس مشکلات وبلایای وارده به خیل ستمدیدگان اعضای نگین غرب پرداخته شود، معطوف می دارد. لزوما نمیبایست در چنین شرایط ویژه ای صرفا منتظر بود تا بعنوان سوژه ء خبری در تیر رس دید رسانه های خبری قرار گیریم وقطعا میتوان با برخوردی غیر منفعلانه به جستجو واستقبال چنین امکاناتی بیش از پیش همت گمارد.

گزارشگرروزنامه وطن امروز بفرا خور انتساب به جریان عمده فکری متمایل به آن، همچنین میتوانست فراتر ازقوالب و کلیشه های روزنامه نگاری حرکت کند و بعنوان یک رسالت مقدس، پشت پرده این پرونده و حامیان فروغی مفسد را لااقل تا حد عدم عدول از" مرز اتخاذ کارت قرمز!"شناسائی و معرفی نمایدکه با بی توجهی و احتمالا" اندکی تساهل ! از کنار آن گذشته است . اگرچه "عادی جلو داده شدن" سایه عظیم این معضل بر زندگی و وضعیت ناهنجار معیشتی پیش خریداران به سبب آنچه که از آن بعنوان غرق شدن شکات در پیچ وخم های روزمره زندگی به سبب بیش از حد بدرازا کشیده شدن ماجرای رسیدگی به این پرونده توسط قوه قضاییه ،در بخشی از گزارش مذکور بیش از هر نکته دیگری موجبات رنجش مظلومین این پرونده را از آن خود نموده است امادر مقابل نکته بارز مثبت گزارش مذکور را می توان به یکی از دغدغه های فعلی شاکیان پرونده که بدرستی بدان اشاره شده اختصاص داد و آن اینکه:

   "شاکیان نگران رفتن رئیس قوه قضائیه هستند و حق هم دارند!.پرونده ای که این همه سال در راهروهای عریض   و طویل دادگاههای مختلف درجریان بوده، اکنون با تغییرات احتمالی در قوه قضائیه بایددوباره از سر گرفته شود!

 چنین مباد که این بدون تردیدخواسته زمین خواران مفسد و محاربانی چون غلامرضا فروغی وعقبه رانت خوار و صاحب نفوذ وی است. وقطعا خیل زمین خوردگان مظلومی که همه هستی و دار و ندار خودرا درطی این سالها، درحلقوم ازدهای هفتاد سری چون "غلام سپرده عناصر پیدا وپنهان حامی خود" ،ریخته اند آرام نخواهند نشست و قوه قضائیه درهرحال باید و مواکدا باید با استیفای حقوق آنان ، نقطه پایانی براین تراژدی ملی بگذارد.

      رونوشت به روزنامه محترم  وطن امروز جهت استحضار و ابلاغ  مراتب امتنان

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 مرداد 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: تحلیل وقایع،     |
نظرات()