متن کامل قرارداد سه جانبه مورخ30/4/88

بسمه تعالی            

به تاریخ سی ام تیرماه سال 1388 دروقت اداری شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت به تصدی اینجانب امضاء کننده متن ذیل تشکیل ، پرونده اتهامی آقای غلامرضا فروغی – مدیرعامل شرکت انبوه سازان شفق – نگین غرب - تحت نظر است . به گزارش دفتر از میان بیش از چهل فقره نامه و تقاضای ارسالی به بانکهای دولتی و خصوص ، موسسات اعتباری و مالی ، بنیادهای تعاون و تعاونی های مسکن جهت مساعدت و همکاری با این بازپرسی درجهت حل مشکل مردم شریف

و پیش خریداران واحدهای مسکونی و تجاری نگین غرب ، صرفا" "شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران" وابسته به موسسات اعتباری توسعه طی شرحی به شماره 88157 مورخ 23/4/88 برای نوبت سوم تحت شرایطی خاص اعلام آمادگی نموده است و دیگر مبادی مربوطه بارعایت انتظار کافی پاسخ این شعبه را نداده اند. لذا این بازپرسی ضمن تقدیر از مسئولان آن شرکت، از مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران دعوت بعمل آورده تا جهت انجام توافقات لازم حاضر گردد که اکنون جناب آقای خلیل حلیل زاده بعنوان مدیرعامل آن شرکت دراین بازپرسی حضور دارد. متهم غلامرضا فروغی نیز از زندان اوین در معیت مامورین مراقب اعزام شده و حضور دارد. نمایندگان معتمد متهم نیز به نامهای سید محمدعلی سجادی، عباس اکبری و حسین جالینوس حضور دارند.

بدوا" متهم غلامرضا فروغی اظهار داشت : توجها" به پیشنهاد مناسب و خوب آقای خلیل خلیل زاده ، خواهشمندم هر چه سریعتر نسبت به عقد توافق نهائی با ایشان اقدام گردد و اینجانب نیز حاضرم کلیه املاک خود را در اختیار ایشان قراردهم تا بامدیریت وی و نظارت بازپرسی ، مسائل هرچه سریعتر حل گردد. لذا این بازپرسی صرف نظر از تقاضای متهم و به لحاظ اینکه پیشنهاد شرکت مذکور دربر گیرنده تقاضاهای مختلف پیش خریداران شاکی میباشد و تقریبا" جامع تمامی جهات مد نظر مردم شریف و این شعبه بازپرسی است ، به شرح ذیل اقدام به عقد توافق نامه می نماید:

 

طرفین قرارداد

1 -  طرفین قرارداد عبارت خواهند بود از شرکت انبوه سازان شفق - نگین غرب - به مدیریت عاملی آقای غلامرضا فروغی و شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران به نمایندگی آقای خلیل خلیل زاده از طرف دیگر.

 

2 -  افراد مشمول این قرارداد عبارت خواهند بود از اعضاء نعیین واحدشده توسط شرکت انبوه سازان شفق و همچنین اعضاء تعیین واحدنشده - بلاتکلیف -  آن شرکت اعم از اینکه طرح شکایت نموده اند یا ننموده اند، به شرط آنکه با مراجعه به شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت در زمان اعلامی ، نسبت به ارائه تقاضای کتبی خود به شرح آتی برخورد نمایند.

 

3 -  اعضاء وشکاتی که نسبت به تحویل تقاضای کتبی خود به شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت درزمان معین که بعدا" اطلاع رسانی خواهد شد اقدام ننمایند ، میبایست بعدا" با مراجعه به محاکم حقوقی و از طریق طرح دعوی حقوقی، نسبت به احقاق حقوق مالی خود مبادرت نمایند مگر اینکه برای عدم مراجعه خود دلیل موجه ارائه نموده و آن دلیل مود تایید این بازپرسی قرار گیرد.

 

موضوع قرارداد

4 -  موضوع قرارداد عبارت خواهد بود از بررسی و تسویه حساب کامل حقوق مالی شکات و مالباختگان  طی شرح اعلامی از سوی هیات کارشناسان رسمی دادگستری بشماره 88549/ه مورخ 19/3/88 در قالب یک صورت مجلس شش (6) صفحه ای به انضمام 236 صفحه جدول نحوه محاسبه حقوق مالی اعضاء واصل شده است، به اضافه تکمیل پروژه های نیمه تمام شرکت انبوه سازان شفق که جمعا" شش (6) پروژه را شامل شده و توسط متهم طی یک برگ تحویل این بازپرسی گردیده است ، ظرف مهلت تعیین شده توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری و تحویل آن واحدهای مسکونی و تجاری به اعضاء تعیین واحدشده ، براساس همان مشخصات فنی و ثمن تعیین شده در قرارداد بدوی که میان عضو شرکت انبوه سازان شفق تنظیم شده است.

 

5 -  کلیه املاک شرکت انبوه سازان شفق و شخص متهم غلامرضا فروغی که در شش (6) گروه تنظیم شده است (گروه اول 415 شماره و 10 صفحه ، گروه دوم 137 شماره و 4 صفحه ، گروه سوم 242 شماره و 6 صفحه ، گروه چهارم 27 شماره و یک برگ ، گروه پنجم 25 شماره و یک برگ ، گروه ششم 86 شماره و 2 صفحه) ، در قبال انجام بند چهارم این قرارداد به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر با معرفی آن شرکت منتقل می گردد.

 

6 -  جهت عملیاتی شدن بند پنجم این قرارداد، بدوا" کلیه املاک مورد نظر بند پنجم ، در رهن موسسه اعتباری توسعه بعنوان امین شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت درآمده و سپس به ازاء پیشرفت قرارداد  با تقاضای شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران و تصویب شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت طی نامه ای رسمی از سوی این بازپرسی ، ملک مورد تقاضا از رهن موسسه اعتباری توسعه خارج و به نام شخص مورد نظر منتقل خواهد شد.

 

7 -  به منظور روشن شدن تمامی زوایای قرارداد و مشخص شدن املاک متهم ، اسامی افراد بلاتکلیف و تعیین واحد شده ، وهمچنین میزان حقوق مالی هریک از اعضاء ، تمامی اسناد مربوطه میبایست به امضاء طرفین قرارداد و شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت برسد . به عبارت دیگر لیست املاک متهم به اضافه دیون متهم به اعضاء و همچنین اسامی افراد تعیین واحد شده به امضاء آنها خواهد رسید.

 

مدت قرارداد

8 -  مدت این قرارداد تا پایان عملیات ساختمانی پروژه های نیمه تمام شرکت انبوه سازان شفق توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران ، و همچنین اتمام کامل برسی و تسویه حقوق مالی اعضاء بلاتکلیف به شرح پیش گفته خواهد بود.

 

9 – جهت ارزش گذاری املاک متهم و شرکت انبوه سازان شفق یک گروه کارشناسی رسمی دادگستری متشکل از یک کارشناس با معرفی طرف اول قرارداد ، یک کارشناس با معرفی طرف دوم قرارداد و یک کارشناس با معرفی شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت تعیین خواهند شد تا ظرف مهلت حداکثر پانزده ( 15 ) روز نسبت به ارزیابی املاک وی مبادرت و نظر خود را به شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت اعلام نمایند. ضمنا" یک گروه کارشناسی نیز به همان نحو فوق تعیین خواهد گردید تا ضمن بازرسی و معاینه محل پروژه های نیمه تمام شرکت انبوه سازان شفق ، نسبت به اظهارنظر در خصوص میزان احتمالی هزینه های مورد نیاز جهت تکمیل و تحویل آن پروژه ها به اعضاء ، و همچنین مدت زمان لازم برای این مهم اقدام نمایند. بدیهی است در اعلام نظر هیات کارشناسی ، نظر اکثریت – دو نفر از کارشناسان -  ملاک عمل خواهد بود.

 

10 – همزمان با اعلام نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری موضوع بند سابق ، کارگاه های ساختمانی شرکت انبوه سازان شفق – نگین غرب – تحویل شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران خواهد شد تا نسبت به آغاز عملیات ساختمانی مبادرت نماید.

 

سایر شرایط قرارداد

11 – دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسهیلات بانکی به میزان 400 میلیارد تومان به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران  و برای آن شرکت با نرخ سود بانکی حداکثر 10 درصد و مهلت بازپرداخت 4 ساله از طریق بانک مرکزی ، با سپردن وثایق ملکی شرکت انبوه سازان شفق و تعهد بازپرداخت شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران اخذ و در اختیار آنها قرار دهد.

 

12 – چنانچه برابر مقرارات پولی و بانکی اعطاء تسهیلات فوق به شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران ممکن نباشد ، این تسهیلات با همان شرایط پیش گفته به نام موسسه اعتباری توسعه اخذ خواهد شد.

 

13 – دادسرای عمومی و انقلاب تهران تمامی سعی و تلاش خودرا در اجرائی نمودن طرح پیشنهادی شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت  به استانداری تهران، خصوصا" اخذ تراکم به میزان حداقل دو (2) میلیون متر مربع و تغییر کاربری املاک فاقد کاربری شرکت انبوه سازان شفق در اسرع وقت به عمل خواهد آورد تامیزان دارائیهای آن شرکت  که در اصل متعلق به مردم شریف و شکات مالباخته است، به سقف یک هزار(1000) میلیارد تومان مورد تقاضای شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران برسد.

  

14 – نظر به اینکه تعدادی از شکات با مراجعات مکرر خود به این شعبه بازپرسی خواستار تحویل آپارتمانبا شرایط قرارداد اولیه خود شده اند،  این موضوع نیز به شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران  پیشنهاد گردید و ایشان نیز در راستای تسهیل رضایت مردم شریف به عنوان ولی نعمت کارگزاران این نظام مقدس، پذیرفتند تا ظرف مهلت بیست (20) ماه پس از اخذ تسهیلات بانکی ، با همان شرایط و مشخصات فنی و ثمن معامله قبلی موضوع قرارداد را انجام داده و پس از تکمیل ، نسبت به تحویل آپارتمان به اعضاء متقاضی اقدام نماید. ضمن اینکه به جهت مساعدت در احوال اعضاء ماهانه مبلغ پانصد(500) هزار تومان نیز بعنوان کمک هزینه اجاره مسکن به چنین عضوهائی تعلق خواهد گرفت.

 

ضمانت اجرای قرارداد 

15 – چنانچه  شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران در مدت زمان تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری موضوع بند نهم این قرارداد ، یا پس از بیست (20) ماه از آغاز عملیات ساختمانی موضوع بند چهاردهم قرارداد نتواند به تعهدات خود در تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی و تجاری مبادرت نماید، در سال اول ماهانه پانصد (500) هزار تومان و در سالهای آتی به ترتیب یک میلیون تومان ، دو میلیون تومان و ... جریمه خسارت تاخیر انجام تعهد به هر عضو خواهد پرداخت. البته با توجه به تخصص و تجربه کافی شرکت انشاءاله چنین شرایطی هرگز عملیاتی نخواهد شد.

 

  16- در مورد اعضاء متقاضی دریافت وجه نیز چنانچه شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران که متعهد خواهد بود مطالبات مالباختگان را ظرف مهلت یکسال از طریق صدور چک و حداقل از سه (3) ماه پس از تصویب اعطائ تسهیلات بانکی پرداخت نماید نتواند وجه چک یا ضمانت نامه بانکی صادره را پرداخت نماید ، به صورت روز شمار بیست درصد (20% ) خسارت تاخیر ایفای تعهد خواهد پرداخت

  توضیح اینکه صادر کننده چک یا ضمانت نامه بانکی باید حداکثر ظرف مهلت یک (1) ماه از تاریخ تصویب اعطاء تسهیلات بانکی کلیه توافقات لازم را با اعضاء مشمول این قرارداد جهت تحویل چک به آنها صورت دهد .

 

17- تاریخ سررسید چک یا ضمانت نامه بانکی بر اساس اولویت تاریخ قرارداد اعضاء و طی لیست اعلامی از سوی شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت خواهد بود.


18-  اعضای مالباخته مجاز خواهند بود به هر نحو دیگری که مورد توافق شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمانی برج آوران باشد با آن شرکت توافق نموده و مراتب را به صورت کتبی به این شعبه اعلام نمایند. بدیهی است آن شرکت نیز می بایست سازمان لازم را جهت این مهم طراحی و اعلام نماید.
19-  هرگونه توافق ، قرارداد و . . . توسط طرفین این قرارداد تحت عنوان متهم یا . . . به شرط اطلاع و استیذان از این شعبه به نحوی که به اساس و ارکان این قرارداد ضرری نرساند ، معتبر خواهد بود.

20-  نظارت عالیه حسن اجرای این قرارداد بر عهده دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران خواهد بود که این مهم را شخصا یا توسط شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت به انجام برساند و هرگونه رفع ابهام از مفاد این قرارداد توسط ایشان صورت خواهد پذیرفت .

21-  در صورت ایجاد اختلاف میان طرفین قرارداد موضوع به هیات سه (3) نفره‌ای متشکل از نمایندگان طرفین و دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع و نظر اکثریت قاطع دعوی خواهد بود.

22-  این قرارداد در بیست و دو (22) بند و هفت (7) صفحه تنظیم و به امضاء طرفین رسید که البته زمان اجرای این قرارداد پس از تصویب نهایی اعطاء تسهیلات موضوع بند یازدهم این قرارداد توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی خواهد بود / والسلام.

* توضیح اینکه متن فوق بر اساس متن دست نویس قرارداد حاوی امضای طرفین تهیه گردیده که تصویر سند مذکور در 7 صفحه در سایت شعبه اول بازپرسی ویژه امنیت تهران قابل ملاحظه میباشد. ضمنا"در ذیل کلیه صفحات سند مذکور نام و امضای طرفین قرارداد : غلامرضا فروغی ، آقایان خلیل خلیل زاده و مجید متین راسخ - بازپرس ویژه امنیت (همراه با مهر دادسرا) و نیز سه نفر نمایندگان معتمد متهم به نامهای سید محمدعلی سجادی، عباس اکبری و حسین جالینوس مشاهده میگردد ضمنادستوردادستان تهران در ذیل قرارداد:

"بسمه تعالی/جناب آقای راسخ بازپرس محترم ویژه/ اقدام نمائید" قابل مشاهده است.

 در انتها  و بدینوسیله ازیارگرامیم جناب" عضو58 "و سایرعزیزانی که با  احساس مسئولیت و دشواری ، هر یک قسمتی از قرارداد را به خط پارسی برگرداندند و انتشار متن کامل آنرا برای وبلاگ و مطالعه اعضا فراهم کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر می گردد.

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 مرداد 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    |    |
نظرات()