آغاز فصلی نو ازحماسه حضور و همگامی شاکیان

نمایندگان شاکیان با توزیع فرمی آماری درطی دوهفته متوالی، پیگیری حقوق اعضای حاضردرتجمعات را دردستورکارخود قرارمیدهند 

شاکیان پروژه نگین غرب همگام با آغازفصل پائیز وتحول درطبیعت، با حضورچشمگیرخوددرتجمع هفتگی جمعه 3/7/88 ، فصلی نو از حماسه حضور درصحنه را آغاز و به ثبت رساندند. امروز بیش از 700 نفراز اعضاء همگام شده بودند تا ضمن استماع گزارش هفتگی تلاش نمایندگان خود، جلوه ای دیگر ازاتحاد و همفکری را به منصه ظهور برسانند. ترسیم نقشه ادامه راه ، بازتعریف اهداف ومطالبات صنفی و بالاخره تبیین و تقسیم وظایف فردی و جمعی شاکیان برای عبور سرافرازانه از آخرین گردنه ها، یقینا خواهد توانست ازجمله انتظارات شاکیان و دستاوردنظری اولین تجمع پرشور پائیزی آنان در سال جاری باشد. باهم نگاهی به این همایش "اتحاد و همفکری" که آغازفصلی نو از حماسه حضورشاکیان را نوید میدهد خواهیم داشت 

اظهارات نمایندگان

    

       درابتدای این تجمع، بازرس قانونی انجمن ضمن مثبت و صمیمی ارزیابی نمودن فضای جلسه دیدار با دادستان جدیدتهران، گزارش پیگیری نمایندگان از نهاد ریاست جمهوری (پیروتجمع مورخ26/5/88 شاکیان) را به اطلاع حاضرین رسانید. ازجمله گزارش تسلیمی به آقای صفار(دبیررسیدگی به تجمعات مردمی نهاد ریاست جمهوری)، ارائه مستندات گزارش مزبور و همچنین پیگیری برگزاری قریب الوقوع جلسه مهم نمایندگان با مقامات دادستانی، بانک مرکزی، استانداری ، شهرداری ، اطلاعات و ریاست جمهوری در نهاد مزبور که این پیگیریها ادامه خواهد داشت . ایشان ضمن تاکیدبر ضرورت همگامی و اشاره به تاثیرحضور پرتعداد شاکیان درصحنه، کلیه طیف های شاکیان پرونده (اعم از تعیین واحدشده و بلاتکلیف و عضو یا عضو انجمن و اعضای گروههای پراکنده شاکیان منهای معدود عناصرخودفروخته وابسته به فروغی ) را با تقدیم قطعه شعری ، به همدلی و حضور مقتدرانه درصحنه فراخواند.  

 

سپس  نماینده دیگری از اعضا درگزارشی مفصل ، نتایج اولین جلسه دیدار نمایندگان با آقای جعفری دولت آبادی – دادستان عمومی و انقلاب تهران را مثبت اعلام نمود و مراتب نظرمساعد وموافقت کامل این مقام عالی قضائی با روند جاری پرونده و ازجمله قرارداد مورخ 30/4/88 را به اطلاع اعضای حاضر در تجمع رسانید(جهت اطلاع بیشتر به گزارش "دیدار نمایندگان شاکیان با دادستان جدید" مراجعه فرمایید). ایشان درخاتمه گزارش خود از شاکیان خواست تا با شناخت ماهیت سیاه عوامل سابقه دار و عناصر اخیرا پیوسته به فروغی که همگی با گرفتن امتیازات و پولهای کلان راه خیانت به اعضاء را درپیش گرفته اند، به شایعات عوامفریبانه و نفاق افکنانه آنها توجهی ننمایند. ایشان از اعضا خواست تا برای رسیدن به حقوق حقه خود، ضمن حمایت ازاقدامات بازپرس پرتلاش و دلسوز پرونده – قاضی متین راسخ ، درتقویت روند قضائی جاری و اجرائی شدن هرچه سریعترقراردادمورخ 30/4/88 با موسسه اعتباری توسعه بکوشند.

 

آخرین سخنران این تجمع  نماینده دیگری از اعضای انجمن بودکه به توضیح برنامه ها و راهکارهای انجمن برای استیفای حقوق همه شاکیان اعم از تعیین واحدشده یا بلاتکلیف پرداخت.

ایشان با توجه به ظلم و اجحاف مضاعفی که درجریان تعیین واحدها از طرف دستگاه ظلم فروغی بر این گروه از شاکیان اعمال شده، ازآنها خواست تا با معرفی نمایندگانی صالح و خوشنام وکاردان از میان خود،  انجمن را در پیشبرداهداف جمعی اعضا یاری نمایند. در خاتمه اظهارات ایشان ، تعدادی بالغ بر1000 عدد "فرم آماری وضعیت اعضای پروژه نگین غرب" و 200 نسخه دیگر از قرارداد مورخ 30/4/88 در میان اعضا توزیع گردید که تعداد 602 نفر از حاضرین فرمها را تا پایان تجمع تکمیل و تحویل انجمن و تعدادی حدود200 نفر نیز تکمیل آنرا به هفته بعد موکول نمودند. شایان ذکراست توزیع فرم مذکور  با رویکرد جنبه های آماری  طی حداکثر دوهفته آتی  این فرصت را به نمایندگان متشکل اعضا خواهد داد  تابتوانند با دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت اعضای حاضردرتجمعات، پیگیراحقاق حقوق آنان باشند.

   

شاکیان درخاتمه این تجمع هفتگی، بایکدیگر ونمایندگان خودبیعت نمودند تا هرروز و هرزمانی که ضرورت یافت، دوشادوش هم و بصورت گسترده درصحنه حضور یابند.  با عنایت به شور وهمدلی مضاعف پیش آمده ناشی از "خود باوری" تمامی اعضادر این همایش ، پیش بینی می شود که درتجمع جمعه آینده شاهد گردهمایی بیش از  یکهزار نفری  شاکیان خواهیم بود اما در هفته پیش رو ، اعضا بلحاظ ادامه پیگیریهای نمایندگانشان درنهادریاست جمهوری، تجمعی نخواهندداشت و درصورت لزوم ، درتجمع هفته آینده و به سیاق معمول تصمیم جمعی لازم را متناسب با شرایط موجود  در جهت پیمودن اخرین گام های حصول تا نتیجه  نهایی رااتخاذخواهندنمود.

نوشته شده در تاریخ شنبه 4 مهر 1388    | توسط: وبلاگ نگین غرب    | طبقه بندی: گزارش اجتماعات،     |
نظرات()